Nearby Point of Interests

There are many points of interests near the resort that can be reached by car, namely:

4,000-year-old Prehistoric Paintings & The Buddha's Footprints at Wat Lerdsawad (ChanNgarm Mountain), also known as Wat Khao ChanNgarm by the locals, is 2 kilometers from the resort. The temple area is serene and cool from the shades of the big trees. The prehistoric paintings, discovered in 1983, are on the giant sandstone cliff, using red paint. They detail the daily life of prehistoric human from hunting to dancing. Historians believe they date back between 3,000-4,000 years ago. There are 2 sets of the paintings.

The temple also houses 2 sandstone carvings: a small Phra Sangkajai (Katyayana) and a giant Reclining Buddha image of over 12 metres in full colour.  Visitors should also pay homage to 4 Buddha's Footprints, which are sculped on 4 layers of sandstone from large to small, displaying 108 auspicious signs (from beliefs in Bhuddism, Hinduism and Chinese Feng Shui).  

  


[Click to expand]

++++++++
Korat Geopark
ความหมายของ “อุทยานธรณีโคราช หรือ โคราชจีโอพาร์ค” หมายถึง “พื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง ในเขตอำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีภูมิประเทศเขาเควสตา (เขารูปอีโต้) และฟอสซิล 3 ยุค 1 โดดเด่นเป็น เอกลักษณ์ (Cuesta & Fossil Land) เชื่อมโยงกับระบบนิเวศป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และวิถีชีวิตผู้คนกว่า 4,000 ปี


[Click to expand]


[Click to expand]

ความโดดเด่นของอุทยานธรณีโคราชจีโอพาร์คประกอบไปด้วย
1. ลักษณะภูมิประเทศเควสตา (Cuesta) หรือเขารูปอีโต้
“เควสตาโคราช (Khorat Cuesta)” เป็นชื่อเควสตาบริเวณขอบและใกล้ขอบที่ราบสูงโคราช (Khorat Plateau) ของหินทรายหมวดหินพระวิหารและหมวดหินภูพานที่ต้านทานมากกว่าหินโผล่ของหมวดหินอื่น ๆ จึงก่อให้เกิดเป็นเควสตาหรือเขารูปอีโต้ 2 แนวคู่ขนานกัน (Double Cuesta) จำนวนมากกว่า 20 เขา ในพื้นที่ จีโอพาร์ค โดยมีความสูงอยู่ในช่วง 400-800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เช่น เขายายเที่ยง เขาขนานจิต เขากระโดน เขาสะเดา เขาซับประดู่ เขาปืนแตก เขาเขียว เขาสามสิบส่าง เป็นต้น และอยู่ในเขต อำเภอสีคิ้ว กับอำเภอสูงเนิน เขาเหล่านี้เกิดจากลำตะคองและสาขาไหลตัดผ่านหรือเซาะกร่อน น้ำตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียวไปทับถมในที่ราบหรือที่ราบลุ่มจนถึงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงทำให้เกิดภูมิประเทศ เขาสลับหุบเขาเป็นแนวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ในบริเวณด้านตะวันตกสุด ซึ่งบางส่วน เกิดเป็นช่องเขาน้ำกัด (Water Gap) เช่น บริเวณลำตะคองระหว่างเขายายเที่ยงและเขาเขื่อนลั่น กับเขา ขนานจิตและเขาเตียน ทำให้สามารถสร้างเขื่อนล าตะคองได้ ส่วนบริเวณที่ถัดออกมาทางด้านตะวันออก ลำตะคองและสาขาไหลกัดเซาะพื้นที่มาก่อนหรือนานกว่า จึงเกิดภูมิประเทศเป็นเขาโดด ในพื้นที่ราบลูกคลื่นลอน ลาด โดยกระจายตัวเป็นแนวเขาโดดคู่ขนานกับแนวแรกที่กล่าวแล้ว คือ แนวเขาโดดเขาผาแดง – เขาพริก – เขาเขียว

2. ซากดึกดำบรรพ์
สิ่งที่เป็นความพิเศษเฉพาะพื้นที่ (Unique) ในทางธรณีวิทยา คือ ฟอสซิลไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมยุค จำนวนมากและหลากหลายชนิดในชั้นหินกรวดมนปนปูนที่แทรกสลับชั้นอยู่กับหินทราย ในเขตอำเภอเมือง นครราชสีมา กับฟอสซิลช้างดึกด าบรรพ์และสัตว์ร่วมยุค รวมทั้งไม้กลายเป็นหินที่สะสมตัวอยู่ในชั้นตะกอนร่วน กรวดทราย ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติเมืองนครราชสีมา และอำเภอขามทะเลสอ จนอาจกล่าวได้ว่า เมือง โคราช คือ มหานครแห่งบรรพชีวินของโลก หรือเวิร์ลพาลีออนโตโปลิส (World Paleontopolis)


[Click to expand]

2.1) แหล่งไดโนเสาร์ ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอใกล้เคียง เป็นแหล่งพบฟอสซิลไดโนเสาร์จำนวนนับพันชิ้น ฟันไดโนเสาร์มากกว่า 200 ชิ้น และพบไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์สายพันธุ์ใหม่ของโลกแล้ว 3 สกุล มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ (Ratchasimasaurus suranareae) สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami) และ สิรินธรน่า โคราชเอนซิส (Sirindhorna khoratensis) พบจระเข้สายพันธุ์ใหม่ของโลก โคราโตซูคัส จินตสกุลไล (Khoratosuchus jintasakuli) เต่าพันธุ์ใหม่ของโลกชนิด คิซิลคูเมมิส โคราชเอนซิส (Kizylkumemys khoratensis) รวมทั้ง ไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อที่คาดว่ามีความยาวมากกว่า 10 เมตร ในจำพวก “คาร์คาโรดอนโตซอร์” (Carcharodontosaur)


[Click to expand]

2.2) แหล่งฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน พบกระจายทั้งบนผิวดินและใต้ดินในทุกอำเภอของอุทยานธรณี ด้วยความสวยงามที่มีเนื้อดั่งอัญมณี ความหลากหลายชนิดและรูปแบบการพบในปริมาณที่มาก และพบเป็นพันธุ์ใหม่ของโลกหลายชนิดทำให้จังหวัดนครราชสีมาและหลายภาคส่วน ร่วมกันจัดตั้งสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีขึ้นในอำเภอเมืองนครราชสีมา และนับเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่แห่งแรกของเอเชียและเป็น 1 ใน 7 แห่งของโลก

2.3) แหล่งฟอสซิลช้างลุ่มน้ำมูล เป็นแหล่งในอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเมืองนครราชสีมา ในพื้นที่ราบลุ่มบริเวณจุดบรรจบของลำตะคองกับแม่น้ำมูลที่เป็นสายหลักของภาคอีสาน รวมทั้งในลุ่มน้ำลำเชียงไกรอีกสาขาหนึ่งของแม่น้ำมูล โดยพบฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์หลากหลายสายพันธุ์ที่สุดในโลกที่มีอายุอยู่ในช่วง 16 – 0.01 ล้านปีก่อน คือพบถึง 10 สกุล จาก 55 สกุลที่พบทั่วโลก (ร้อยละ 18) ได้แก่ ช้างสี่งากอมโฟธีเรียม (Gomphotherium) ช้างงาจอบเล็กโปรไดโนธีเรียม (Prodeinotherium) ช้างงาเสียมโปรตานันคัส (Protanancus) เตตระโลโฟดอน (Tetralophodon) สเตโกโลโฟดอน (Stegolophodon) ไซโกโลโฟดอน (Zygolophodon) ช้างงาจอบใหญ่ไดโนธีเรียม (Deinotherium) ช้างสองงาไซโนมาสโตดอน (Sinomastodon) สเตโกดอน (Stegodon) และเอลิฟาส (Elephas) แหล่งพบเป็นบ่อทรายริมแม่น้ำมูลในตำบลท่าช้าง และพบร่วมกับสัตว์อื่น ๆ ซึ่งบางชนิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลก ได้แก่ อุรังอุตังโคราช (Khoratpithecus piriyai) บรรพบุรุษฮิปโปโบราณ คือ เมอริโคโปเตมัส ท่าช้างเอนซิส (Merycopotamus thachangensis) แรดโคราชไร้นอ (Aceratherium porpani) รวมทั้งฟอสซิลสัตว์อื่น ๆ อีกจำนวนมาก เช่น ยีราฟคอสั้น ม้าสามนิ้วฮิปปาเรียน ฮิปโปโบราณ ชาลิโคแธร์ เสือเขี้ยวดาบ หมูป่า กวางเขาเกลียว วัวควาย จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้ำ หอยกาบ ฯลฯ โดยคาดว่าแหล่งฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่าช้าง ซึ่งมีอายุอยู่ในสมัยไมโอซีน-ไพลโอซีน-ไพลสโตซีน มีความสำคัญเทียบเท่าแหล่งมรดกโลกเมสเซล (Messel) ซึ่งเป็นแหล่งฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสมัยอีโอซีน (57 – 36 ล้านปีก่อน) ของประเทศเยอรมนี ส่วนในพื้นที่ราบทางตอนเหนือของอำเภอเมืองนครราชสีมา พบฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยไพลโตซีนตอนปลาย หลากหลายชนิดมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต่ำกว่า 15 ชนิด เช่น ไฮยีน่า ช้างสเตโกดอน ช้างเอลิฟาส กวางดาว กูปรี ลิงแม็คแคก หมาใน เลียงผาใต้ แรดชวา แรดอินเดีย เป็นต้น
++++++++++++

Viewpoint and Giant Windmills at Khao Yai Thiang
Another must-visit landmark of Korat. The area is the water resevior under the care of Electricity Generating Authority of Thailand (or EGAT). It is lined with giant windmills used in generating clean energy and has a good viewpoint that attracts visitors to bike around and take selfie.
++++++++++++

Lam Takhong Dam
Lam Takhong Dam is a 251 metres (823 ft) long and 40.3 metres (132 ft) high earth-fill embankment dam. Mittraphap Road (inbound side) runs along the east side of the dam. Here, visitors are treated to the majestic view of expanse of water with surrounding mountain range. There are good viewpoints along the edge of the dam. Fishing enthusiasts will also love this place! 


++++++++++++

Sikhio Stone Quarry is located on Mittraphap Road (KM.205). The quarry showcases the glory of the Khmer civilization that ruled over this region in the past for this was where stones used to build Khmer castles came from. It is located in a small stone hill over which you will find stone cut into squares, exhibiting the skilld and the technology of the ancient people in the area. It is not surprisring that you will find many sculpture shops in Sikhio.
++++++++++

Wat Non Kum aka Wat Luang Phor Toh is located along Mittraphap Road in Sikhio District. It houses the largest black-plated brass sculpture of the revered Somdet Phra Phutthachan (To Phrommarangsi). Building of Wat Non Kum was spearheaded by Sorapong Chatree, a legendary Thai actor. His name is since associated with the temple that it is nicknamed Wat Sorapong. In additon to paying homage to Luang Phor Toh, visitors could also enjoy the architecture and the beautiful garden on the temple grounds.
+++++++++++

Khao Yai National Park
This very first national park of Thailand is also declared ASEAN Heritage Park as well as being a UNESCO World Heritage Site in 2005. Khao Yai National Park occupies a large area of 1.3million Rai (2,165.55sq.km.), covering 4 provinces. In Nakornratchasima, it covers Sub-District Moo-si, District Pak Chong. There are many attractions in Pak Chong area, namely: Haew Suwat Waterfall, Pha Klui Mai Waterfall, nature trial, bird watching, wildlife watching.


++++++++++++++

Pak Chong Natural Fountain and Spring
The natural spring in Sub-District Moo-si, District Pak Chong flows throughout the year. The spring water is clear and cascades down different levels of pools. All pools can be enjoyed execept for the source pool. 
++++++++++++++
Sai Ngarm
is an enormous Banyan Tree, generally called "Sai Ngarm", belonging to the landrance "Sai Thong" and officially "Sai Yoi". Sai Ngram is over 200 years old, spanning its branches over 2 Rai (3,200 sq.m.). It is on Moo 12 Ban Mai, Tha Chang Subdistrict, Chalerm Phra Kiat District, Nakornratchasima. The public area is shady, picturesque and cooling. Sai Ngarm is still expanding its branches at about 1 metre per year.  


++++++++++++

For those who like teeing off, a world class golf course is right around the corner from the resort. Mountain Creek Golf Resort offers a chance for 18 holes or just for practicing your swing on your vacation at good price.  
++++++++++++

In addition Nakhonratchasima hosts many celebration and festivity throughout the year. Visitors will get to immerse into the local culture and tradition as well as the uniquie Korat beauty that cannot be experienced elsewhere. Notable ones include: 
 
  • Thao Suranari Victory Celebration is celebrated from 23 March - 3 April every year to commemorate the day which Thao Suranari gained victory over the enemy. Celebration is at Thao Suranari Monument in city centre. 
  • Korat Songkran Celebration is celebrated in mid-April every year. This celebration of traditional Thai New Year is a fun-filled event that keeps getting bigger.
  • Misty Chrysanthemum Blossom is celebrated during winter of every year in front of Thai Samakkhi Subdistrict Administration, Wang Nam Khiao District to promote the local produce and create jobs for the locals. The blooming of Chrysanthemum of all strain is certainly a sight to behold. For visitors looking to bring back souvenir, there are shops  that sell the flowers and many other local produces. Or you can bike around to enjoy the mist and the cooling breeze of Wang Nam Khiao.
  • Phimai Boat Race is held in flood season at the end of Buddhist Lent. The event is participated by the villages of Phimai to create unity and an opportunity for the people to get together. 
  • Phimai Festival is held on the second weekend of November to promote Phimai Historical Park. It usually coincides with Phimai Boat Race. The festival has many activities such as traditional long-boat boat race, cultural exhibition, Buddha's Story Parade, Buddhist's Candle Parade, light & sounds show.
  • Pak Thong Chai Silk and Local Produce Festival is the event of Pak Thong Chai District to promote the silk and other local produce. It is held from 9-15 December at the lawn in front of Pak Thong Chai District Office. 
  • Pak Chong Cowboy City is held on Mittraphap Road at Khao Kan Public Park, Pak Chong District. It is the event in which Pak Chong is transformed into cowboy's wild west. Expect full costume and much fun.
  • Kin Khao Kum Tradition and Sung Noen Local Produce Festival is held on the second Saturday of March at Prasat Muangkhaek. There are many events, including: light & sounds show,  Fate Over Lum Takhong Show, OTOP of Sung Noen, Kin Khao Kum Beauty Pageant.
  • Wang Nam Khiao Flora Fantasia is the event to showcase numerous flora that is arranged to dazzle. It is held in winter at Wat Pho Chareoam Prakiet, Wang Nam Khiao District.  

Related Facility